Chính sách quyền riêng tư

VUI LÒNG ĐỌC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CẨN THẬN TRƯỚC KHI TẢI XUỐNG HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY LÀ MỘT PHẦN CỦA HỢP ĐỒNG, LÀ THỎA THUẬN PHÁP LÝ GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FINPEACE.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN STOCKPICKS

(Ban hành theo Quyết định 02-2024/QĐ/FinPeace ngày 03/04/2024 của TGĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn FinPeace)

Điều 1: ĐỊNH NGHĨA 

 1. Dịch vụ StockPicks của FinPeace là việc một hoặc nhiều Chuyên viên  của FinPeace thực hiện việc cung cấp thông tin cho Khách hàng của FinPeace: 
 • Xác định Trường phái đầu tư, Chiến lược đầu tư, Phong cách đầu tư, Kỷ luật đầu tư, Danh mục đầu tư
 • Thông tin phân tích do FinPeace thực hiện: 
 • Thông tin phân tích cơ bản: kinh tế vĩ mô, ngành, định giá doanh nghiệp, cập nhật định giá, phân tích tin tức; 
 • Thông tin phân tích kỹ thuật: phân tích kỹ thuật thị trường và cổ phiếu; 
 • Thông tin phân tích dữ liệu: Báo cáo chiến lược đầu tư, dữ liệu thị trường, dữ liệu doanh nghiệp;
 • Thông tin khác: Báo cáo hiệu suất; 
 • Các báo cáo do các đơn vị khác thực hiện, các thông tin từ các nguồn chính thức mà FinPeace thu thập được và cho rằng có ích cho Khách hàng trong việc đầu tư;
 • Theo dõi các cơ hội đầu tư đảm bảo một số điều kiện nhất định theo thỏa thuận của hai bên và thông báo cho Khách hàng khi theo dõi đạt đủ tiêu chí theo theo thỏa thuận của hai bên;
 • Trong phạm vi danh sách theo dõi của FinPeace (watchlist), cảnh báo rủi ro bất thường cho Khách hàng.
 1. Dịch vụ StockPicks của FinPeace là dịch vụ có thu phí định kỳ để thực hiện việc cung cấp thông tin hỗ trợ việc ra quyết định đầu tư cho Khách hàng.
 2. Phí dịch vụ là số tiền Khách hàng phải trả cho FinPeace để sử dụng dịch vụ StockPicks. FinPeace thu phí dịch vụ khi Khách hàng xác định khoảng thời gian sử dụng dịch vụ, ký hợp đồng và xác định phương thức thanh toán phí dịch vụ. 

Điều 2: NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Khách hàng đề nghị và FinPeace đồng ý cung cấp Dịch vụ StockPicks cho Khách hàng. 
 2. Sau khi Khách hàng đăng ký, Chuyên viên của FinPeace sẽ thực hiện việc cung cấp dịch vụ.

Điều 3: CAM KẾT MẶC ĐỊNH 

 1. FinPeace cam kết tổ chức đào tạo nội bộ để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các Chuyên viên, đảm bảo mọi Chuyên viên đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ như cam kết với Khách hàng;
 2. FinPeace cam kết xây dựng, ban hành Quy định đạo đức nghề nghiệp và hệ thống Quy trình nội bộ để các Chuyên viên tuân thủ trong công việc cung cấp thông tin đầu tư; 
 3. FinPeace cam kết xử lý nghiêm khắc đối với tất cả mọi Chuyên viên vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp và/hoặc vi phạm Quy trình thực hiện dịch vụ của FinPeace; 
 4. FinPeace không cam kết về kết quả đầu tư của Khách hàng; 
 5. Khách hàng xác nhận vào thời điểm ký kết Hợp đồng này, Khách hàng đã hiểu rõ về Dịch vụ StockPicks của FinPeace, khoảng thời gian sử dụng dịch vụ và phương thức thanh toán phí dịch vụ; 
 6. Khách hàng đã nhận thức được rằng việc cung cấp thông tin đầu tư luôn mang nhiều yếu tố định tính, có tính chất thời điểm và không đảm bảo bất kỳ mức độ hiệu quả cụ thể nào. Vì thế, Khách hàng hoàn toàn hiểu rằng FinPeace và Chuyên viên không cam kết mức độ lợi nhuận nào đối với việc đầu tư của Khách hàng; 
 7. Khách hàng xác nhận rẳng chính Khách hàng là người ra quyết định đầu tư mà không phải là Chuyên viên. Vì thế, Khách hàng cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đầu tư của mình. 

Điều 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG 

 • QUYỀN: 
 • Được quyền lựa chọn khoảng thời gian sử dụng dịch vụ và phương thức thanh toán phí dịch vụ;
 • Được quyền nhận các thông tin tư vấn và được quyền hỏi, nhận giải đáp các câu hỏi liên quan đến nội dung dịch vụ.
 • NGHĨA VỤ: 
 • Cung cấp các thông tin cho Chuyên viên của FinPeace và chịu trách nhiệm về các thông tin đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Trạng thái tài sản, hiểu biết, kinh nghiệm đầu tư; Kế hoạch đầu tư trong trường hợp hai bên cho việc tư vấn;
 • Thanh toán đầy đủ phí cho Dịch vụ theo phương án đã lựa chọn. Khách hàng sẽ không được hoàn lại phí Dịch vụ trong trường hợp chấm dứt hợp đồng được quy định tại Điều 8.3
 • Thông báo kịp thời cho FinPeace khi phát hiện thấy có sự không tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của Chuyên viên hay có những vấn đề bất thường. 

Điều 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA FINPEACE

5.1. QUYỀN: 

 • Được quyền thu phí dịch vụ của Khách hàng theo khoảng thời gian đăng ký dịch vụ và phương thức thanh toán phí dịch vụ mà Khách hàng đã đăng ký; 

5.2. NGHĨA VỤ: 

 • Bảo mật các thông tin nhận được từ Khách hàng trừ trường hợp được Khách hàng đồng ý hoặc khi FinPeace phải cung cấp theo quy định của Pháp luật; 
 • Dùng mọi hiểu biết và năng lực chuyên môn, sự tận tâm, công bằng, minh bạch để cung ứng dịch vụ vì quyền lợi của khách hàng;
 • Trong trường hợp Khách hàng chứng minh được rằng Chuyên viên của FinPeace cố ý gian lận, lừa dối Khách hàng, FinPeace có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Khách hàng. Nghĩa vụ bồi thường trong trường hợp này do các bên thỏa thuận nhưng không lớn hơn số tiền phí dịch vụ mà Khách hàng đã thanh toán cho thời gian tư vấn của Chuyên viên đó. 

Điều 6: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT 

FinPeace có quyền sửa đổi, bổ sung hay chấm dứt bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong bản “Các điều khoản và điều kiện Hợp đồng dịch vụ StockPicks” này vào bất kỳ thời điểm nào mà không buộc phải có sự đồng ý của Khách hàng. 

Cập nhật mới nhất được FinPeace thông báo cho Khách hàng qua email đã đăng ký và sẽ có hiệu lực áp dụng sau 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thông báo và trở thành một phần không thể tách rời của Hợp đồng dịch vụ đã được ký giữa Khách hàng và FinPeace. 

Điều 7: LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

 1. Tất cả nội dung và các điều khoản của Hợp đồng này được điều chỉnh bởi Luật pháp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 
 2. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, mọi tranh chấp phát sinh (nếu có) sẽ được hai bên giải quyết bằng thương lượng, hòa giải. Trường hợp các bên không giải quyết được bằng hòa giải, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án Việt Nam có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật. Phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng mà các bên bắt buộc phải thi hành. 

Điều 8: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

 1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký; 
 2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có các vấn đề phát sinh khiến bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng này được xác định là không có hiệu lực và không khả thi, những điều khoản còn lại vẫn sẽ có hiệu lực và ràng buộc các bên trong phạm vi Pháp luật cho phép; 
 3. Hợp đồng có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau: 
 • Khách hàng yêu cầu chấm dứt hợp đồng; 
 • Khách hàng vi phạm nghĩa vụ, thực hiện hành vi bị cấm theo quy định của Pháp luật; 
 • Một trong hai bên không còn tồn tại.
 1. Các Bên hoặc người thừa kế quyền và nghĩa vụ của các Bên phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng này đối với Bên kia ngay cả khi Hợp đồng đã chấm dứt; 
 2. Các nghĩa vụ của Khách hàng đối với FinPeace phát sinh từ Hợp đồng này và các Hợp đồng khác được ký giữa hai bên vẫn sẽ tiếp tục hiệu lực và ràng buộc trách nhiệm của Khách hàng cho đến khi các nghĩa vụ đó được thực hiện toàn bộ và dứt điểm mà không bị hạn chế và/hoặc ràng buộc bởi việc Hợp đồng bị chấm dứt;

Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng và sự ủng hộ của quý Khách hàng. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Khách hàng cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện mà chúng tôi ban hành.